Kilka słów o Lex Consilio

Kilka słów o Lex Consilio

10 lat doświadczenia

O NAS

Kancelaria ``Lex Consilio`` FAJDEK Radcowie Prawni Sp. k.

Historia powstania Kancelarii sięga 2012 roku. Początkowo Wspólnicy działali w ramach jednoosoboowych działalności gospodarczych, a w miarę rozwoju powstała Kancelaria współpracująca z zespołem pracowników i prawników of counsel. Głównymi polami jej działalności jest prawo cywilne, w tym rodzinne,  prawo spółek handlowych, prawo nowoczesnych technologii, z naciskiem na prawo autorskie, ochronę danych osobowych i prawo telekomunikacyjne. Skoncentrowanie oferty na wymienionych zagadnieniach, nie jest dziełem przypadku, ale wynika z doświadczenia informatycznego, współpracy z podmiotami działającymi na rynku nowych technologii, a także dorobku naukowego we wskazanych materiach.

Nie oznacza to bynajmniej, że kancelaria nie zajmuje się innymi dziedzinami prawa. Z powodzeniem świadczy usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych i przedsiębiorstw na gruncie wszystkich gałęzi prawa, począwszy od spraw cywilnych, poprzez administracyjne, a na karnych kończąc.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Młody zespół wykwalifikowanych prawników

Klienci kancelarii mogą liczyć na pomoc w każdej dziedzinie prawa

Konferencje

Kompleksowa wiedza, poparta praktyką umożliwia nam także udział w konferencjach oraz publikację artykułów z zakresu prawa autorskiego, nowoczesnych technologi i innych. Z ich treścią można się zapoznać w dziale „Prawo na co dzień”.

 1. D. Fajdek,„Inspiracja a plagiat.”, "Wirtualne przedmioty - realne pieniądze" oraz "Przestępstwa świata wirtualnego". Lubelski Festiwal Fantastyki Falkon. Działalność popularyzująca prawne aspekty nowoczesnych technologii, w formie luźnych paneli dyskusyjnych. (7-10.11.2014 r.)
 2. D. Fajdek,„Dowód z opinii biegłego przy przestępstwach związanych z naruszeniem praw do programu komputerowego.” Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. Ogólnopolska konferencja Naukowa „Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania”. (30.10.2014 r.)
 3. D. Fajdek,„Klany temy, gildie - wartość oznaczeń i ich ochrona prawna". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogólnopolska konferencja naukowa "Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego".(20.05.2014 r.)
 4. D. Fajdek,"Prawa autorskie w działalności drukarni internetowych". Sekcja Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ. Ogólnopolska konferencja naukowa "Nowe problemy związane z naruszeniami praw własności intelektualnej w Internecie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej on-line".(26.04.2014 r.)
 5. D. Fajdek,„Prawa autorskie w praktyce funkcjonowania instytucji kultury”. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Ochrona praw autorskich”. (10.05.2013 r.)
 6. D. Fajdek,"Odpowiedzialność za naruszenie praw do programu komputerowego na komputerze pracodawcy". Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu. Konferencja Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi. (15.03.2013 r.)
 7. D. Fajdek,„Charakterystyka i skutki popularnych form licencjonowania treści zamieszczanych w Internecie”. Uniwersytet Śląski, Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty”. Konferencja: „Media dawniej i dziś – Polska, Europa, Świat”. (5.12.2012 r.)
 8. D. Fajdek,„Kontrowersje wokół dowodu elektronicznego” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. Konferencja: „Nie daj się załapać w sieć”. (16.05.2011 r.)
 9. Paulina Głowacka-Fajdek "Prawa autorskie jako majątek osobisty każdego z małżonków". Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu. Studencka Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Prawa dziecka a obowiązki dorosłych”.
 10. Paulina Głowacka-Fajdek "Diety przysługujące kierowcy w świetle obowiązujących przepisów prawnych". Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konferencja ogólnopolska: „Kopernikańskie Dni Logistyki”.

Publikacje

Kompleksowa wiedza, poparta praktyką umożliwia nam także udział w konferencjach oraz publikację artykułów z zakresu prawa autorskiego, nowoczesnych technologi i innych. Z ich treścią można się zapoznać w dziale „Prawo na co dzień”.

 1. Dawid Fajdek, „Klany, teamy, gildie – wartość oznaczeń i ich ochrona prawna” , (w:) Wrocławskie Studia Sądowe -4/2014, Wrocław 2014.
 2. Dawid Fajdek,„Dowód z opinii biegłego przy przestępstwach związanych z naruszeniem praw do programu komputerowego” do recenzowanej publikacji pokonferencyjnej „Prawo dowodowe – nowe procedury, nowe wyzwania”, pod redakcją prof. Teresy Gardockiej, w ramach wydawnictwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 3. Dawid Fajdek,„Teza dowodowa, przedmiot i zakres ekspertyzy przy dowodzie z opinii biegłego z zakresu informatyki w postępowania karnym” w książce „Internetowe naruszenia własności intelektualnej” pod red. dr Jerzego Kosińskiego. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 4. Dawid Fajdek "Odpowiedzialność za naruszenie praw do programu komputerowego na komputerze pracodawcy", w książce „Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi.”, red. A. Nowak, Radom 2013 (ISBN 978-83-62805-72-3).
 5. Dawid Fajdek,„Kontrowersje wokół dowodu elektronicznego”, w książce „WEB 2.0 Szanse i zagrożenia”, red. J. Farysej i N. Dębowska, Poznań 2012 (ISBN 978-83-61304-48-7).
 6. Paulina Głowacka-Fajdek "Dopuszczalność nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych na cele związane z lotnictwem cywilnym" [w:] Uwarunkowania działalności lotniczej, pod red. K. Biskup, Z. Bukowskiego. Bydgoszcz 2016, ISBN 978-83-8018-096-3.
 7. Paulina Głowacka-Fajdek "Aspekty społeczne i prawne e-sportu w Polsce oraz wybranych krajach [w:] Problemy prawne na styku sportu i medycyny", pod red. T. Gardocka, D. Jagiełło. Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7891
 8. Paulina Głowacka-Fajdek "Ghostwriting w kampanii wyborczej na gruncie Kodeksu wyborczego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" [w:] Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, pod red. A. Pyrzyńskiej, P. Raźnego, J. Wojciechowskiej, R. Zycha. Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3287-5.
 9. Paulina Głowacka-Fajdek "Kilka uwag na temat nadzoru autorskiego nad utworem architektonicznym." [w:] Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej. Zeszyt I, czerwiec 2014. http://knps.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2013/12/Prace-Naukowe-z-Prawa-Sp%C3%B3%C5%82ek-i-W%C5%82asno%C5%9Bci-Intelektualnej-NR1.pdf
 10. Paulina Głowacka-Fajdek "Ochrona twórcy utworu w kontekście umowy o wykonanie dzieła (utworu)". [w:] Język – Prawo –Społeczeństwo TOM V, pod red. S. Wrzosek, K. Romanowska, P. Śwital, ISBN 978-83-935683-4-5.
 11. Paulina Głowacka-Fajdek "Pracownik jako twórca – utwór pracowniczy. Aspekty praktyczne i prawne".[w:] Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi. Radom 2013, ISBN 978-83-62805-72-3.

Edukacja

Podstawą świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej jest gruntowne przygotowanie teoretyczne. W naszym wypadku nie ogranicza się ono jedynie do ukończenia studiów prawniczych na renomowanej uczelni. Ich uzupełnieniem są w naszym wypadku studia podyplomowe i kursy z zakresu dziedzin szczególnie istotnych dla naszych klientów.

 1. Studia jednolite magisterskie dzienne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Psychologia komunikacji społecznej.
  Specjalność międzywydziałowa w formie trzysemestralnych studiów zaocznych prowadzonych przez Wydział Psychologi i Pedagogiki UMCS w Lublinie. Studia te stanowią kompendium wiedzy z zakresu wszelkich umiejętności miękkich stosowanych w biznesie.
 3. Studia podyplomowe z zakresu Prawa Nowych Technologii.
  Studia organizowane przez Kolegium Studiów Społecznych Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Stanowią w chwili obecnej jedyną możliwość zapoznania się ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z prawem nowoczesnych technologii.
 4. Studia podyplomowe z zakresu Katastru i wyceny nieruchomości.
  Organizowane przesz Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Umożliwiają zdobycie uprawnień biegłego d.s. wyceny nieruchomości.
 5. Kurs z zakresu prawa zamówień publicznych.
  Dwudniowy kurs z zakresu prawa zamówień publicznych organizowany przez ośrodek szkoleniowy SEMPER.
 6. E-learningowy kurs z prawa zamówień publicznych.
  Przeprowadzony w ramach platformy kursów "podatki.biz".
 7. Certyfikat językowy TOILES HIGHER - z języka angielskiego prawniczego.